; SIP Vrancea -
Va aflati pe pagina : Strategie

Strategie

 

 

STRATEGIA SIP –FEN VRANCEA

 PENTRU PERIOADA 2013-2018

 

SCOP

         Sindicatul Inv???mântului Preuniversitar - FEN Vrancea  ap?r? drepturile membrilor s?i, prev?zute în legisla?ia na?ional?, în pactele, tratatele ?i conven?iile interna?ionale ratificate de România sau la care România este parte, precum ?i în Contractul Colectiv de Munc? aplicabil ?i promoveaz? interesele profesionale, economice, sociale, culturale ?i sportive ale membrilor no?tri.

         În condi?iile în care societatea româneasc? se afl? într-o continu? ?i profund? schimbare, SIP-FEN Vrancea î?i propune adaptarea ac?iunilor sindicale la noile realit??i.

 

OBIECTIVE

 • Promovarea ?i derularea unui dialog social real la toate nivelurile;
 • Colaborarea ?i consultarea reciproc?, pe principii de egalitate, cu toate for?ele sociale ?i politice, pentru promovarea intereselor membrilor de sindicat, mai ales în plan legislativ;
 • Modificarea legisla?iei muncii ?i a dialogului social în acord cu interesele membrilor de sindicat ?i ?inându-se cont de specificul înv???mântului preuniversitar;
 • Adoptarea unui nou PACHET LEGISLATIV AL EDUCAŢIEI, format din: Legea Educa?iei Na?ionale, Statutul Personalului Didactic din înv???mânt ?i Legea salariz?rii personalului din educa?ie, ?inându-se cont de necesitatea redefinirii statutului socio-profesional al salariatului din înv???mânt, într-o societate care pune accentul pe calitatea actului educa?ional. Acest pachet legislativ trebuie s? creeze premizele:

¢ men?inerii titulariz?rii în sistem;

¢ finan?area sistemului de înv???mânt preuniversitar de stat, în sistem descentralizat, s? se realizeze prin alocarea fondurilor de la bugetul de stat direct la unitatea de înv???mânt, prin eliminarea verigilor intermediare ?i a sistemului de finan?are per elev/pre?colar;

¢ dezvoltarea ?i modernizarea sistemului educa?ional, ?inând cont ?i de tradi?iile înv???mântului românesc;

¢ modificarea adecvat? a programelor ?colare ?i a curriculumului; crearea ?i dezvoltarea unui sistem de formare ini?ial? ?i continu? a for?ei de munc?, specific? sistemului de înv???mânt;

¢ diminuarea, pân? la eliminare a birocra?iei;

¢ depolitizarea sistemului educa?ional;

 • Asigurarea stabilit??ii for?ei de munc? din înv???mânt, prin repozi?ionarea social? ?i material? a acesteia în sistemul bugetar;
 • Dezvoltarea de proiecte ?i programe pentru îmbun?t??irea nivelului de informare ?i preg?tire al membrilor de sindicat, în ceea ce prive?te problemele sindicale ?i cele profesionale;
 • Derularea de c?tre SIP FEN Vrancea, în colaborare cu partenerii interni ?i interna?ionali, a unor cursuri de perfec?ionare sindical? ?i profesional?;
 • Promovarea unor raporturi deschise între organiza?iile sindicale afiliate;
 •  dezvolatarea ?i consolidarea colabor?rii cu alte organiza?ii sindicale din ?ar? ?i din str?in?tate;
 •  Asigurarea resurselor financiare; identificarea unor surse de finan?are suplimentare, care s? permit? abordarea unor proiecte realizabile;
 • Dezvoltarea bazei materiale a sindicatului, pentru cre?terea calit??ii activit??ii sindicale;
 •  Cre?terea num?rului de membri de sindicat;
 •  Promovarea sindicatului, ca element esen?ial al unei societ??i democratice.

 

         MIJLOACE DE REALIZARE – ACŢIUNI

         1.      Participarea reprezentan?ilor SIP-FEN Vrancea la toate formele de dialog;

         2.      Declan?area unor ac?iuni sindicale, în cazul în care transpunerea în practic? a strategiei nu poate fi realizat? pe calea negocierilor; participarea la ac?iunile organizate de alte structuri sindicale, atât din ?ar?, cât ?i din str?in?tate;

         3.      Schimburi de experien?? cu structuri similare din ?ar? ?i din alte ??ri, precum ?i între sindicatele afiliate;

         4.      Elaborarea de proiecte de acte normative ?i /sau acte administrative, cu caracter normativ;

         5.      Elaborarea de materiale, observa?ii ?i propuneri privitoare la legisla?ia în vigoare sau la proiectele ini?iate;

         6.      Adaptarea structurii organizatorice;

         7.      Angajarea de personal de specialitate sau încheierea de contracte de colaborare;

         8.      Întâlniri lunare sau ori de câte ori este nevoie ale structurilor de conducere ale SIP-FEN Vrancea;

         9.      Organizarea corespunz?toare a ?edin?elor de sindicat la toate nivelurile: local, jude?ean, etc. – în vederea asigur?rii transmiterii corecte a informa?iilor c?tre membri;

         10.    Informarea permanent? a membrilor de sindicat prin materiale scrise ?i prin intermediul internetului, pe teme profesionale, sindicale, legislative;

         11.    Organizarea unor sondaje de opinie, referendumuri, chestionare ?i alte asemenea, pentru o mai bun? cunoa?tere a punctelor de vedere ale membrilor de sindicat;

         12.    Organizarea unor cursuri de educa?ie ?i formare sindical?, prin care se vor realiza instruirea ?i ridicarea nivelului de preg?tire teoretic? ?i practic? a liderilor sindicali din organiza?iile afiliate ?i a personalului angajat;

         13.    Dotarea sediului sindicatului cu tehnica ?i aparatura necesar?, în vederea desf??ur?rii activit??ii în condi?ii optime;

         14.    Încheierea unor contracte cu furnizorii de servicii turistice în condi?ii avantajoase pentru membrii de sindicat, pentru petrecerea timpului liber ?i a concediilor de odihn?;

         15.    Atragerea unor sponsoriz?ri sau dona?ii;

         16.    Elaborarea unor elemente de imagine: pliante, bro?uri, afi?e, etc.;

         17.    Organizarea de evenimente: mese rotunde, simpozioane, conferin?e, pentru dezbaterea unor probleme de interes sindical ?i profesional.   

Galerie foto

scoala romaneasca

Parteneri

casa corpului didactic

ISJ Vreancea