; SIP Vrancea -
Va aflati pe pagina : Strategie

Strategie

 

 

STRATEGIA SIP –FEN VRANCEA

 PENTRU PERIOADA 2013-2018

 

SCOP

         Sindicatul Invăţământului Preuniversitar - FEN Vrancea  apără drepturile membrilor săi, prevăzute în legislaţia naţională, în pactele, tratatele şi convenţiile internaţionale ratificate de România sau la care România este parte, precum şi în Contractul Colectiv de Muncă aplicabil şi promovează interesele profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive ale membrilor noştri.

         În condiţiile în care societatea românească se află într-o continuă şi profundă schimbare, SIP-FEN Vrancea îşi propune adaptarea acţiunilor sindicale la noile realităţi.

 

OBIECTIVE

 • Promovarea şi derularea unui dialog social real la toate nivelurile;
 • Colaborarea şi consultarea reciprocă, pe principii de egalitate, cu toate forţele sociale şi politice, pentru promovarea intereselor membrilor de sindicat, mai ales în plan legislativ;
 • Modificarea legislaţiei muncii şi a dialogului social în acord cu interesele membrilor de sindicat şi ţinându-se cont de specificul învăţământului preuniversitar;
 • Adoptarea unui nou PACHET LEGISLATIV AL EDUCAÅ¢IEI, format din: Legea Educaţiei Naţionale, Statutul Personalului Didactic din învăţământ şi Legea salarizării personalului din educaţie, ţinându-se cont de necesitatea redefinirii statutului socio-profesional al salariatului din învăţământ, într-o societate care pune accentul pe calitatea actului educaţional. Acest pachet legislativ trebuie să creeze premizele:

¢ menţinerii titularizării în sistem;

¢ finanţarea sistemului de învăţământ preuniversitar de stat, în sistem descentralizat, să se realizeze prin alocarea fondurilor de la bugetul de stat direct la unitatea de învăţământ, prin eliminarea verigilor intermediare şi a sistemului de finanţare per elev/preşcolar;

¢ dezvoltarea şi modernizarea sistemului educaţional, ţinând cont şi de tradiţiile învăţământului românesc;

¢ modificarea adecvată a programelor şcolare şi a curriculumului; crearea şi dezvoltarea unui sistem de formare iniţială şi continuă a forţei de muncă, specifică sistemului de învăţământ;

¢ diminuarea, până la eliminare a birocraţiei;

¢ depolitizarea sistemului educaţional;

 • Asigurarea stabilităţii forţei de muncă din învăţământ, prin repoziţionarea socială şi materială a acesteia în sistemul bugetar;
 • Dezvoltarea de proiecte şi programe pentru îmbunătăţirea nivelului de informare şi pregătire al membrilor de sindicat, în ceea ce priveşte problemele sindicale şi cele profesionale;
 • Derularea de către SIP FEN Vrancea, în colaborare cu partenerii interni şi internaţionali, a unor cursuri de perfecţionare sindicală şi profesională;
 • Promovarea unor raporturi deschise între organizaţiile sindicale afiliate;
 •  dezvolatarea şi consolidarea colaborării cu alte organizaţii sindicale din ţară şi din străinătate;
 •  Asigurarea resurselor financiare; identificarea unor surse de finanţare suplimentare, care să permită abordarea unor proiecte realizabile;
 • Dezvoltarea bazei materiale a sindicatului, pentru creşterea calităţii activităţii sindicale;
 •  Creşterea numărului de membri de sindicat;
 •  Promovarea sindicatului, ca element esenţial al unei societăţi democratice.

 

         MIJLOACE DE REALIZARE – ACÅ¢IUNI

         1.      Participarea reprezentanţilor SIP-FEN Vrancea la toate formele de dialog;

         2.      Declanşarea unor acţiuni sindicale, în cazul în care transpunerea în practică a strategiei nu poate fi realizată pe calea negocierilor; participarea la acţiunile organizate de alte structuri sindicale, atât din ţară, cât şi din străinătate;

         3.      Schimburi de experienţă cu structuri similare din ţară şi din alte ţări, precum şi între sindicatele afiliate;

         4.      Elaborarea de proiecte de acte normative şi /sau acte administrative, cu caracter normativ;

         5.      Elaborarea de materiale, observaţii şi propuneri privitoare la legislaţia în vigoare sau la proiectele iniţiate;

         6.      Adaptarea structurii organizatorice;

         7.      Angajarea de personal de specialitate sau încheierea de contracte de colaborare;

         8.      Întâlniri lunare sau ori de câte ori este nevoie ale structurilor de conducere ale SIP-FEN Vrancea;

         9.      Organizarea corespunzătoare a şedinţelor de sindicat la toate nivelurile: local, judeţean, etc. – în vederea asigurării transmiterii corecte a informaţiilor către membri;

         10.    Informarea permanentă a membrilor de sindicat prin materiale scrise şi prin intermediul internetului, pe teme profesionale, sindicale, legislative;

         11.    Organizarea unor sondaje de opinie, referendumuri, chestionare şi alte asemenea, pentru o mai bună cunoaştere a punctelor de vedere ale membrilor de sindicat;

         12.    Organizarea unor cursuri de educaţie şi formare sindicală, prin care se vor realiza instruirea şi ridicarea nivelului de pregătire teoretică şi practică a liderilor sindicali din organizaţiile afiliate şi a personalului angajat;

         13.    Dotarea sediului sindicatului cu tehnica şi aparatura necesară, în vederea desfăşurării activităţii în condiţii optime;

         14.    Încheierea unor contracte cu furnizorii de servicii turistice în condiţii avantajoase pentru membrii de sindicat, pentru petrecerea timpului liber şi a concediilor de odihnă;

         15.    Atragerea unor sponsorizări sau donaţii;

         16.    Elaborarea unor elemente de imagine: pliante, broşuri, afişe, etc.;

         17.    Organizarea de evenimente: mese rotunde, simpozioane, conferinţe, pentru dezbaterea unor probleme de interes sindical şi profesional.   

Galerie foto

scoala romaneasca

Parteneri

casa corpului didactic

ISJ Vreancea