; SIP Vrancea -
Va aflati pe pagina : Legislatie

OUG 96 2018 cu adnotari

  Ordonanta urgenta 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative Dată act: 9-nov-2018 Emitent: Guvernul   Prin Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările ulterioare, a fost instituit un nou beneficiu de asistenţă socială prin consolidarea ajutorului social, a alocaţiei pentru susţinerea familiei şi a ajutorului pentru încălzirea locuinţei. Aplicarea prevederilor Legii nr. 196/2016, cu modificările ulterioare, respectiv acordarea noului beneficiu de asistenţă socială nu se poate realiza în absenţa Sistemului naţional informatic al asistenţei sociale şi depinde de capacitatea autorităţilor administraţiei publice locale de a asigura prelucrarea informatică ... [Detalii Articol ....]

 

OMEN 4068 DIN 15 IUNIE 2017

ORDIN nr. 4068 din 15 iunie 2017 pentru modificarea Metodologiei privind organizarea ?i desf??urarea concursului pentru ocuparea func?iilor de director ?i director adjunct din unit??ile de înv???mânt preuniversitar, aprobat? prin Ordinul ministrului educa?iei na?ionale nr. 3.969/2017 În temeiul prevederilor art. 257, 258 ?i art. 259 alin. (3) din Legea educa?iei na?ionale nr. 1/2011, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, în baza Hot?rârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea ?i func?ionarea Ministerului Educa?iei Na?ionale, ministrul educa?iei na?ionale emite prezentul ordin. continuarea in format pdf    ... [Detalii Articol ....]

 

LEGE nr 250 din 17 decembrie 2016 privind aprobarea OUG nr 20 2016

In format pdf.  ... [Detalii Articol ....]

 

OUG nr 99 din 15 decembrie 2016

In format pdf.  ... [Detalii Articol ....]

 

OUG nr 96 din 8 decembrie 2016

in format pdf.  ... [Detalii Articol ....]

 

ORDIN nr 6161 din 22 decembrie 2016

in format pdf.  ... [Detalii Articol ....]

 

ORDIN nr 5920 din 6 decembrie 2016

ORDIN nr. 5920 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Calendarului activit??ilor prev?zute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a înv???mântului universitar de scurt? durat?, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durat? de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licen??, pentru cadrele didactice din înv???mântul preuniversitar, aprobat? prin Ordinul ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2016-2017

În baza prevederilor art. 149 alin. (3) din Legea educa?iei na?ionale nr. 1/2011, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare,

în conformitate cu prevederile Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a înv???mântului universit ... [Detalii Articol ....]

 

OMENCS 5777-2016 - Metodologie cifra scolarizare 2017-2018

OMENCS 5777-2016 - Metodologie cifra scolarizare 2017-2018 in  format pdf. ... [Detalii Articol ....]

 

HG nr. 536 din 27 iulie 2016

HOT?RÂREA GUVERNULUI nr. 536 din 27 iulie 2016 privind stimularea performan?ei ?colare înalte din înv???mântul preuniversitar   În temeiul art. 108 din Constitu?ia României, republicat?, ?i al art. 57 alin. (4) din Legea educa?iei na?ionale nr. 1/2011, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, Guvernul României adopt? prezenta hot?râre.   Art. 1. Pentru stimularea performan?ei ?colare înalte din înv???mântul preuniversitar Ministerul Educa?iei Na?ionale ?i Cercet?rii ?tiin?ifice, inspectoratele ?colare jude?ene, Inspectoratul ?colar al Municipiului Bucure?ti ?i unit??ile de înv???mânt organizeaz? pentru elevi competi?ii ?colare pe discipline, multidisciplinare, interdisciplinare, transdisciplinare ?i competi ... [Detalii Articol ....]

 

LEGEA nr. 141 din 12 iulie 2016

LEGE nr. 141 din 12 iulie 2016 pentru modificarea ?i completarea art. 63 din Legea educa?iei na?ionale nr. 1/2011 Parlamentul României adopt? prezenta lege.   Articol unic - Articolul 63 din Legea educa?iei na?ionale nr. 1/2011, publicat? în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, se modific? ?i se completeaz? dup? cum urmeaz?: 1. Alineatul (3) se modific? ?i va avea urm?torul cuprins: "(3) În situa?ii excep?ionale, forma?iunile de pre?colari sau de elevi pot func?iona sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului de administra?ie al inspectoratului ?colar, pe baza unei justific?ri din partea consiliului de administra?ie al unit??ii de înv???mânt care ... [Detalii Articol ....]

 

Pagina :
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • Galerie foto

  scoala romaneasca

  Parteneri

  casa corpului didactic

  ISJ Vreancea