; SIP Vrancea -
Va aflati pe pagina : Comunicate

Comunicat FSE SPIRU HARET 2 oct 2018 - 4000 de posturi taiate

Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” solicită Primului Ministru Viorica Dăncilă să blocheze aplicarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 4884/2018, care ar conduce la concedierea a peste 4.000 de angajați din învățământ.   „După ce, în urma comunicatului nostru din 31 august a.c., Ministerul Educației Naționale(MEN) ne-a acuzat de dezinformare, începând de ieri, în baza OMEN nr. 4884/2018, inspectoratele școlare au trecut la tăierea a peste 4.000 de posturi, majoritatea fiind deja ocupate odată cu începerea anului școlar. Este vorba atât personal didactic de predare, cât și de personal didactic auxiliar și nedidactic. Grav este că MEN nici măcar nu a consultat federații ... [Detalii Articol ....]

 

Comunicat FSE SPIRU HARET - 4 aprilie 2018 - Angajatii din invatamant nu isi vor primi salariile inainte de Paste

Angaja?ii din înv???mânt nu î?i vor primi salariile înainte de Pa?te       Federa?ia Sindicatelor din Educa?ie „SPIRU HARET“ solicit? Guvernului s? precizeze clar categoriile de bugetari care vor primi salariile înainte de S?rb?torile Pascale, deoarece angaja?ii din înv???mânt nu vor beneficia de aceast? facilitate. „S-a indus ideea în spa?iul public c? to?i bugetarii î?i vor primi salariile în aceast? s?pt?mân?, lucru total neadev?rat. Salaria?ii din înv???mânt î?i vor primi banii în cont dup? s?rb?tori. În plus, Federa?ia Sindicatelor din Educa?ie „SPIRU HARET“ solicit? Ministerului Educa?iei Na?ionale s? ia toate m?surile necesare pentru corectarea programulu ... [Detalii Articol ....]

 

Comunicat FSE SPIRU HARET 7 martie 2018 - Propuneri FSE SPIRU HARET adoptate de Comisia pentru munca si protectie sociala din cadrul Camerei Deputatilor

DEPARTAMENTUL COMUNICARE ?I IMAGINE     Mai multe propuneri ale FSE „SPIRU HARET“ au fost aprobate de Comisia pentru munc? ?i protec?ie social? din cadrul Camerei Deputa?ilor   Federa?ia Sindicatelor din Educa?ie „SPIRU HARET“ salut? deciziile luate ieri în cadrul Comisiei pentru munc? ?i protec?ie social? din cadrul Camerei Deputa?ilor prin care se rezolv? unele probleme generate în urma aplic?rii Legii-cadru nr. 153/2017. „Ca urmare a propunerilor FSE „SPIRU HARET“ f?cute în cadrul întâlnirii avute la Guvern la 31 ianuarie a.c. ?i în urma adreselor trimise c?tre Ministerul Muncii ?i Justi?iei Sociale con?inând amendamente la Legea-cadru nr. 153/2017, ieri, în cadrul ?edin?ei Comisiei pe ... [Detalii Articol ....]

 

Comunicat FSE Spiru Haret 29 ianuarie 2018 - FSE SPIRU HARET s-a retras din toate structurile de dialog social de la nivelul MEN

DEPARTAMENTUL COMUNICARE ?I IMAGINE     FSE „SPIRU HARET“ s-a retras din toate structurile de dialog social de la nivelul MEN     Federa?ia Sindicatelor din Educa?ie „SPIRU HARET“ s-a retras ast?zi din toate structurile de dialog social de la nivelul Ministerului Educa?iei Na?ionale pân? la momentul în care institu?ia va în?elege c? un dialog social real presupune transparen??, comunicare, discu?ii de pe pozi?ii de egalitate ?i parteneriat. „În ultimele luni, dialogul social de la nivelul Ministerului Educa?iei Na?ionale a fost unul mimat. Totul a culminat cu m?surile abuzive dispuse inspectoratelor ?colare (comasarea de unit??i, de clase ?i de grupe; desfiin?area, în mediul rural, a unor structuri ale unit??i ... [Detalii Articol ....]

 

Scrisoare deschisa FSE SPIRU HARET 24 IANUARIE 2018 - INVESTIND IN EDUCATIE, COMBATETI CU ADEVARAT SARACIA

Doamnelor ?i domnilor politicieni,   Ne adres?m dumneavoastr?, tuturor celor care a?i ocupat ?i ocupa?i func?ii de decizie în aceast? ?ar?, deoarece, indiferent de culoarea politic?, prin hot?rârile luate în ultimii 28 de ani cu privire la soarta înv???mântului românesc a?i declan?at ?i men?ine?i un proces de degradare continu? a acestui sistem! Consiliul Na?ional al Federa?iei Sindicatelor din Educa?ie „SPIRU HARET“, întrunit în ?edin?? extraordinar?, v? aten?ioneaz?, în mod public, c? m?surile manageriale, financiare, de personal ?i fiscale cu care bombarda?i în mod haotic ?coala româneasc? au, pe termen lung, efecte dezastruoase asupra întregii societ??i. Membrii no?tri de sindicat, al?turi de elevi ?i p?ri ... [Detalii Articol ....]

 

Comunicat APEC 4 dec 2017 - Spunem NU violentei!

    ApEC: Spunem NU violen?ei!     Alian?a pentru Educa?ie de Calitate (format? din Consiliul Na?ional al Elevilor, Asocia?ia Elevilor din Constan?a, Federa?ia Na?ional? a Asocia?iilor de P?rin?i – Înv???mânt Preuniversitar, Federa?ia Sindicatelor din Educa?ie „SPIRU HARET”, Federa?ia Sindicatelor Libere din Înv???mânt ?i Federa?ia Na?ional? a Sindicatelor „ALMA MATER) dezaprob? comportamentul violent manifestat de elevi fa?? de cadrul didactic, în cazul de la ?coala Gimnazial? din comuna Poroschia, jude?ul Teleorman. Ceea ce s-a întâmplat în aceast? ?coal? este inacceptabil. Pe lâng? ancheta Inspectoratului ?colar Jude?ean Teleorman, consider?m c? este obligatoriu ca în acest  caz ... [Detalii Articol ....]

 

Comunicat FSE Spiru Haret 9 iunie 2017

FSE „SPIRU HARET“ condamn? declara?iile pre?edintelui Senatului referitoare la activitatea cadrelor didactice                 Federa?ia Sindicatelor din Educa?ie „SPIRU HARET“ consider? c? domnul senator C?lin Popescu T?riceanu ar trebui s? se informeze mai bine înainte s? dea declara?ii privind activitatea cadrelor didactice. „Cunoa?tem c? domnul T?riceanu are o problem? cu cadrele didactice. Am v?zut acest lucru înc? din momentul în care a fost prim-ministru, îns?, ca al doilea om în stat, domnul senator ar trebui s? aib? mai mult? grij? ?i s? se gândeasc? de dou? ori în momentul în care d? declara?ii de genul celei din 7 iunie a.c..  Da ... [Detalii Articol ....]

 

Comunicat 30 mai 2017 FSE SPIRU HARET solicita respectarea programului de guvernare

DEPARTAMENTUL COMUNICARE ?I IMAGINE     FSE „SPIRU HARET“ solicit? respectarea programului de guvernare                 Federa?ia Sindicatelor din Educa?ie „SPIRU HARET“ solicit? Parlamentului României modificarea proiectului Legii-cadru privind salarizarea personalului pl?tit din fonduri publice, astfel încât personalul din înv???mânt s? beneficieze de major?rile asumate prin programul de guvernare: 20% - începând cu 1 iulie 2017 ?i 30% - începând cu 1 ianuarie 2018. „La 4 ianuarie 2017, Parlamentul a adoptat Programul de Guvernare al Guvernului Grindeanu. În condi?iile în care nu se opereaz? modificarea proiectului de lege, ... [Detalii Articol ....]

 

Comunicat FSE Spiru Haret 8 octombrie 2016 - FSE Spiru Haret solicita amanarea concursului pentru ocuparea functiilor de directori

DEPARTAMENTUL COMUNICARE ?I IMAGINE     FSE „Spiru Haret“ solicit? amânarea concursului pentru ocuparea func?iilor de directori               Federa?ia Sindicatelor din Educa?ie „Spiru Haret“, ?inând cont de problemele ap?rute în organizarea concursului na?ional pentru ocuparea func?iilor de director ?i director adjunct, consider? c? este obligatorie amânarea acestuia, reevaluarea tuturor dosarelor candida?ilor respin?i ?i organizarea acestuia în condi?ii de normalitate. „La ora actual? concursul este viciat. Blocarea platformei a dus la întârzierea apari?iei listelor finale cu candida?ii admi?i la Bucure?ti. De?i metodologia prevede ca listele s? fie afi? ... [Detalii Articol ....]

 

Manifest 5 octombrie - EDUCATIA 2018 - Elevi, parinti profesori - impreuna pentru Educatie

Consiliul Na?ional al Elevilor Asocia?ia Elevilor din Constan?a Asocia?ia Elevilor din Bac?u Uniunea Liceenilor Maghiari Consiliul Tineretului din România Federa?ia Sindicatelor din Educa?ie „SPIRU HARET” Federa?ia Sindicatelor Libere din Înv???mânt Federa?ia Na?ional? Sindical? „Alma Mater“ Federa?ia Na?ional? a Asocia?iilor de P?rin?i – Înv???mânt Preuniversitar   Manifest „Educa?ia 2018“      Anul acesta anivers?m 50 de ani de la adoptarea, în 1966, a Recomand?rii UNESCO/ILO privind statutul cadrelor didactice, care certific? importan?a sistemului educa?ional de calitate ?i puncteaz? drepturile ?i responsabilit??ile cadrelor didactice. De asemenea, este prima Zi Mondial? a Educa ... [Detalii Articol ....]

 

Pagina :
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Galerie foto

  scoala romaneasca

  Parteneri

  casa corpului didactic

  ISJ Vreancea